Перейти до вмісту

ChatGPT

Матеріал з Вікіцитат
Вікіпедія
Вікіпедія
Дивіться у Вікіпедії:

ChatGPT — чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений лабораторією OpenAI[1]. Це велика статистична модель мови, оптимізована для ведення діалогів та відлагоджена завдяки технікам навчання з учителем та навчання з підкріпленням. В основі прототипу лежить модель OpenAI GPT-3.5 — покращена версія GPT-3.

Цитати[ред.]

  •  

Нова технологія претендує на те, що зможе трансформувати людський когнітивний процес найбільше з часів винайдення книгодрукування. Сукупність знань, які дозволили надрукувати Біблію Ґутенберґа в 1455 році, зробили абстрактну людську думку загальнодоступною і швидкою для передачі. Але нині нова технологія цей процес реверсує[2]. — Зі статті «ChatGPT провіщає інтелектуальну революцію» (2023)

 

A new technology bids to transform the human cognitive process as it has not been shaken up since the invention of printing. The technology that printed the Gutenberg Bible in 1455 made abstract human thought communicable generally and rapidly. But new technology today reverses that process[3].

  Генрі Кіссінджер, Ерік Шмідт, Даніель Гуттенлохер
  •  

Якщо друкарський верстат призвів до розквіту сучасної людської думки, то нова технологія доводить її до витонченості та вдосконалення. У процесі цього виникає розрив між людським знанням і людським розумінням. Якщо ми хочемо успішно пройти через цю трансформацію, необхідно розробити нові концепції людського мислення та взаємодії з машинами. Це основний виклик епохи штучного інтелекту[2]. — Зі статті «ChatGPT провіщає інтелектуальну революцію» (2023)

 

Whereas the printing press caused a profusion of modern human thought, the new technology achieves its distillation and elaboration. In the process, it creates a gap between human knowledge and human understanding. If we are to navigate this transformation successfully, new concepts of human thought and interaction with machines will need to be developed. This is the essential challenge of the Age of Artificial Intelligence[3].

  — Генрі Кіссінджер, Ерік Шмідт, Даніель Гуттенлохер
  •  

Нова технологія відома як генеративний штучний інтелект; GPT розшифровується як "Generative PreTrained Transformer" – генеративний попередньо навчений перетворювач. ChatGPT, розроблений у дослідницькій лабораторії OpenAI, тепер здатний спілкуватися з людьми. У міру того, як його можливості ставатимуть ширшими, вони перевизначать людські знання, прискорять зміни в структурі нашої реальності та реорганізують політику і суспільство[2]. — Зі статті «ChatGPT провіщає інтелектуальну революцію» (2023)

 

The new technology is known as generative artificial intelligence; GPT stands for Generative Pre-Trained Transformer. ChatGPT, developed at the OpenAI research laboratory, is now able to converse with humans. As its capacities become broader, they will redefine human knowledge, accelerate changes in the fabric of our reality, and reorganize politics and society[3].

  — Генрі Кіссінджер, Ерік Шмідт, Даніель Гуттенлохер
  •  

Просвітницькі знання досягалися поступово, крок за кроком – причому кожен крок піддавався перевірці та навчанню. Системи зі штучним інтелектом починають з іншого кінця. Вони можуть зберігати і переробляти величезну кількість інформації, у випадку ChatGPT – більшу частину текстового матеріалу з інтернету і велику кількість книг, мільярди найменувань. Утримувати такий обсяг інформації й обробляти її – поза межами людських можливостей[2]. — Зі статті «ChatGPT провіщає інтелектуальну революцію» (2023)

 

Enlightenment knowledge was achieved progressively, step by step, with each step testable and teachable. AI-enabled systems start at the other end. They can store and distill a huge amount of existing information, in ChatGPT’s case much of the textual material on the internet and a large number of books—billions of items. Holding that volume of information and distilling it is beyond human capacity.[3]

  — Генрі Кіссінджер, Ерік Шмідт, Даніель Гуттенлохер
  •  

ChatGPT є прикладом так званої великої мовної моделі, яка може бути використана для створення людського тексту. GPT – це тип моделі, яка може автоматично навчатися на основі великих обсягів тексту без необхідності людської диспетчеризації. Розробники ChatGPT забезпечили його величезною кількістю текстового контенту з цифрового світу. Обчислювальна потужність дозволяє моделі вловлювати закономірності та зв'язки[2]. — Зі статті «ChatGPT провіщає інтелектуальну революцію» (2023)

 

ChatGPT is an example of what is known as a large language model, which can be used to generate human-like text. GPT is a type of model that can be automatically learned from large amounts of text without the need for human supervision. ChatGPT’s developers have fed it a massive amount of the textual content of the digital world. Computing power allows the model to capture patterns and connections[3].

  — Генрі Кіссінджер, Ерік Шмідт, Даніель Гуттенлохер
  •  

Ми попросили ChatGPT пояснити свої можливості. Чи може він передбачати майбутнє?
«Ні, – відповів він. – Я можу лише надавати інформацію та відповідати на запитання на основі даних, на яких я був навчений. У мене немає особистого досвіду або свідомості, тому я не можу робити передбачення або прогнози щодо майбутніх подій»[2]. — Зі статті «ChatGPT провіщає інтелектуальну революцію» (2023)

 

We asked ChatGPT to explain its own capabilities. Can it predict the future?
No, it responded. “I can only provide information and answer questions based on the data that I have been trained on. I do not have personal experiences or consciousness, so I am not able to make predictions or forecasts about future events.[3]

  — Генрі Кіссінджер, Ерік Шмідт, Даніель Гуттенлохер
  •  

Його здатність інтегрувати найрізноманітніші сфери знань та імітувати різні аспекти людського мислення робить його ерудованим до такої міри, що перевершує амбіції будь-якої групи людей найвищого рівня. Всі ці якості сприяють беззаперечному сприйняттю всього, що генерує GPT, і створюють своєрідну магічну атмосферу його роботи. Але водночас він має здатність дезінформувати своїх користувачів-людей некоректними твердженнями і відвертими вигадками[2]. — Зі статті «ChatGPT провіщає інтелектуальну революцію» (2023)

 

Its ability to integrate multiple knowledge domains and imitate multiple aspects of human thought makes it polymathic to a degree that exceeds the ambitions of any group of top-level humans. All of these qualities encourage unquestioning acceptance of whatever GPT generates and a kind of magical atmosphere for their operation. Yet at the same time, it possesses a capability to misinform its human users with incorrect statements and outright fabrications[3].

  — Генрі Кіссінджер, Ерік Шмідт, Даніель Гуттенлохер
  •  

Оскільки ChatGPT створений для того, щоб відповідати на запитання, він іноді вигадує факти, щоби надати начебто послідовну відповідь. Це явище відоме серед дослідників штучного інтелекту як «галюцинація» або «стохастичне папугування», коли штучний інтелект нанизує фрази, які виглядають реальними для читача-людини, але не мають під собою жодного підґрунтя. Що спричиняє ці помилки і як їх контролювати, ще належить з'ясувати[2]. — Зі статті «ChatGPT провіщає інтелектуальну революцію» (2023)

 

Because ChatGPT is designed to answer questions, it sometimes makes up facts to provide a seemingly coherent answer. That phenomenon is known among AI researchers as “hallucination” or “stochastic parroting,” in which an AI strings together phrases that look real to a human reader but have no basis in fact. What triggers these errors and how to control them remain to be discovered[3].

  — Генрі Кіссінджер, Ерік Шмідт, Даніель Гуттенлохер
  •  

ChatGPT має здатність до аналізу, яка якісно відрізняється від здатності людського розуму. Тому майбутнє передбачає співпрацю не лише з іншим типом технічної організації, а й з іншим типом міркувань – які можуть бути раціональними, хоча не є розумними, вартими довіри в одному сенсі, але не в іншому. Ця залежність сама собою, ймовірно, прискорить трансформацію метапізнання і герменевтики – розуміння розуміння – і людського сприйняття нашої ролі та функцій[2]. — Зі статті «ChatGPT провіщає інтелектуальну революцію» (2023)

 

ChatGPT possesses a capacity for analysis that is qualitatively different from that of the human mind. The future therefore implies a collaboration not only with a different kind of technical entity but with a different kind of reasoning — which may be rational without being reasonable, trustworthy in one sense but not in another. That dependency itself is likely to precipitate a transformation in metacognition and hermeneutics — the understanding of understanding — and in human perceptions of our role and function[3].

  — Генрі Кіссінджер, Ерік Шмідт, Даніель Гуттенлохер

Примітки[ред.]