Перейти до вмісту

Махмудов Олександр Гафарович

Матеріал з Вікіцитат
Махмудов Олександр Гафарович
Стаття у Вікіпедії

Олександр Гафарович Махмудов (1949–2005) — український політик і підприємець. Голова Донецької міської Ради народних депутатів та голова виконавчого міського комітету (1990–1992). Президент інвестиційної компанії «Діком»[1][2][3].

Цитати[ред.]

  •  

Підприємства позбулися оборотних коштів. Якщо необхідно поповнити оборотні кошти, потрібно створити такі умови для роботи на мікрорівні, щоб єдине джерело поповнення оборотних коштів — прибуток, що не оподатковувався. Якщо будуть обкладати податком прибуток, усі будуть йти в «тінь». Тому що оборотних коштів не вистачає, навіть якщо вдвічі зменшити ставку податку. Будуть йти в «тінь», але не тому, що не хочуть платити податок, а з простої причини відсутності оборотних коштів. І поки підприємства не вийдуть на мінімальний рівень оборотних коштів, що забезпечують черговий виробничий цикл, вони будуть змушені правдами і неправдами приховувати прибуток[4].

 

Предприятия лишились оборотных средств. Если необходимо пополнить оборотные средства, нужно создать такие условия для работы на микроуровне, чтобы единственный источник пополнения оборотных средств — прибыль, не облагался налогом. Если будут облагать налогом прибыль, все будут уходить в «тень». Потому что оборотных средств не хватает, даже если вдвое уменьшить ставку налога. Будут уходить в «тень», но не потому, что не хотят платить налог, а по простой причине отсутствия оборотных средств. И пока предприятия не выйдут на минимальный уровень оборотных средств, обеспечивающих очередной производственный цикл, они будут вынуждены правдами и неправдами скрывать прибыль.

  •  

Треба припиняти говорити про податок на прибуток і ПДВ. У нинішній ситуації треба перейти до інших форм оподаткування. Це дуже важко, майже неможливо, але згадаємо, ми ж жили без ПДВ! Потім ввели його, а тепер пожинаємо всі негативи цього. Зараз момент вимагає, щоб ми перейшли на інші форми оподаткування. Але, перш за все, щоб прибуток не приховували, треба оподатковувати реалізацію. Треба диференціювати галузі за трудомісткістю. Наші розрахунки показують, що для трудомістких галузей, наприклад, 1,5% ставки податку з реалізації досить для того, щоб бюджет не постраждав від такого переходу[4].

 

Надо прекращать говорить о налоге на прибыль и НДС. В нынешней ситуации надо перейти к другим формам налогообложения. Это очень трудно, почти невозможно, но вспомним, мы же жили без НДС! Потом ввели его, а теперь пожинаем все негативы этого. Сейчас момент требует, чтобы мы перешли на другие формы налогообложения. Но, прежде всего, чтобы прибыль не скрывали, надо облагать налогом реализацию. Надо дифференцировать отрасли по трудоемкости. Наши расчеты показывают, что для трудоемких отраслей, например, 1,5 % ставки налога с реализации достаточно для того, чтобы бюджет не пострадал от такого перехода.

  •  

Економічна логіка вимагає, щоб (і розвинені країни йдуть цим шляхом) податок на бізнес зменшувався, а податок на кінцеве споживання — збільшувався. Це аксіома. У наших умовах все не так. Скажімо, згідно з планом на 2003 рік податок на бізнес ще більше збільшується. І, разом з тим, не відчувається, що стимулюється і можливість збільшення споживчого попиту. З моєї точки зору, ми зараз повинні і той, і інший важелі відпускати, стимулюючи розширення податкової бази, щоб «тіньовий» сектор як «шагренева шкіра» стискувався, щоб позабанківський оборот стискувався — і не страждав бюджет. Це — пускове завдання в області фіскальної політики. Тільки після її досягнення треба переходити до інших важелів і до інших дій[4].

 

Экономическая логика требует, чтобы (и развитые страны идут по этому пути) налог на бизнес уменьшался, а налог на конечное потребление — увеличивался. Это аксиома. В наших условиях все не так. Скажем, согласно плану на 2003 год налог на бизнес еще больше увеличивается. И, вместе с тем, не чувствуется, что стимулируется и возможность увеличения потребительского спроса. С моей точки зрения, мы сейчас должны и тот, и другой рычаги отпускать, стимулируя расширение налоговой базы, чтобы «теневой» сектор как «шагреневая кожа» сжимался, чтобы внебанковский оборот сжимался — и не страдал бюджет. Это — пусковая задача в области фискальной политики. Только после ее достижения надо переходить к другим рычагам и к другим действиям.

Примітки[ред.]