Перейти до вмісту

Казахська мова

Матеріал з Вікіцитат
Казах з казахом, спілкуймося казахською.
Вікіпедія
Вікіпедія
Commons
Commons
Вікісховище має мультимедійні дані за темою:
Вікісловник
Вікісловник

Каза́хська мо́ва (қазақ тілі) — державна мова Республіки Казахстан. Казахська мова входить до кипчацької підгрупи тюркських мов (татарська, башкирська, карачаєво-балкарська, кумицька, караїмська, кримськотатарська, каракалпацька, карагацька, ногайська). Разом з ногайською, каракалпацькою й карагацькою мовами належать до кипчацько-ногайської гілки.

Цитати

[ред.]
 •  

У мові народу як в дзеркалі чітко відображаються земля, історія, побут, характер цього народу. У казахській мові проглядається все — розлогий степ казахів, їх історія, то розмірена як тиша безвітряної ночі, то бурхлива як смерч, їх кочовий побут, спокійний, терплячий, стриманий характер. Широкий степ казахський, багата і мова казахів.

 

В языке народа как в зеркале четко отража­ются земля, история, быт, характер этого наро­да. В казахском языке проглядывается все – раз­дольная степь казахов, их история, то размерен­ная как тишина безветреной ночи, то бурная как смерч, их кочевой быт, спокойный, терпеливый, сдержанный характер. Широка степь казахская, богат и язык казахов[1].

  Магжан Жумабаєв
 •  

Казахська мова дуже багата мова, тільки дивуватися можна її гнучкості. Якщо знайти потрібний склад з використанням логіки, доречності, то цією мовою можна і малювати, і ліпити, і створювати візерунки. Не буде перебільшенням сказати, що з цієї мови капає бальзам. Варто прислухатися до мови, до поезії народу, і неможливо насититися його медовим соком. Я закоханий в казахську мову! Як можна цуратися цієї надзвичайно гарної мови?!

 

Казахский язык очень богатый язык, толь­ко удивляться можно его гибкости. Если найти нужный слог с использованием логики, умес­тности, то этим языком можно и рисовать, и ваять, и создавать узоры. Не будет преувеличе­нием сказать, что с этого языка капает бальзам. Стоит прислушаться к языку, к поэзии народа, и невозможно насытиться его медовым соком. Я влюблен в казахский язык! Как можно чураться этого необыкновенно красивого языка[1]?!

  Нуртас Ундасинов
 •  

Казахська мова — мова, від краси якої відчуваєш справжню насолоду, приємну знемогу, горить душа, ласкається слух, від гостроти якої в лиху годину надихаються люди, велінням якої підпорядковується не тільки людина, але і сама будь-яка складна ситуація.

 

Казахский язык — язык, от красоты которого испытываешь истинное наслаждение, приятную истому, пламенеет душа, ласкается слух, от остроты которого в лихую годину вдохновляются люди, велению которого подчиняется не только человек, но и сама любая сложная ситуация[1].

  Бауиржан Момишули
 •  

Якщо ознакою Казахстану є казахи, то ознакою казахів є казахська мова.

 

Если признаком Казахстана являются казахи, то признаком казахов является казахский язык[1].

  Хасен Оралтай
 •  

Найголовнішим організуючим фактором, що протягом століть сприяє культурній консолідації казахів як нації, є його дивовижна мова.

 

Самым основным организующим фактором, на протяжении веков способствовавшим куль­турной консолидации казахов как нации, явился его удивительный язык[1].

  Нурсултан Назарбаєв
 •  

Для казахів знання державної мови має стати обов'язковою вимогою.

 

Для казахов знание государственного языка должно стать обязательным требованием[1].

  Нурсултан Назарбаєв
 •  

Казахська мова не залишиться однією з трьох мов, а буде залишатися першою, основною, головною, найважливішою. Казахська мова — державна мова Республіки Казахстан.

 

Казахский язык не останется одним из трех языков, а будет оставаться первым, основным, главным, самым важным. Казахский язык — го­сударственный язык Республики Казахстан[1].

  Нурсултан Назарбаєв
 •  

Ми повинні зрозуміти, що поки самі не будемо розмовляти своєю рідною мовою, ніхто інший по-справжньому не буде поважати цю мову.

 

Мы должны понять, что пока сами не будем разговаривать на своем родном языке, никто дру­гой по-настоящему не будет уважать этот язык[1].

  Нурсултан Назарбаєв
 •  

Народ, здатний зібрати безцінну мовна спадщину своїх предків і видати стотомною книгою — щасливий народ, здоровий народ, народ зі світлим майбутнім. Казахи — саме такий народ.
Мова, якою вільно, складно перекладені найвідоміші сто книг світової літератури, у всій красі передано особливу своєрідність їх візерунків, — це могутня мова, змістовна мова, потужна мова. Казахська мова — саме така мова.

 

Народ, способный собрать бесценное языко­вое наследие своих предков и издать стотомной книгой — счастливый народ, здоровый народ, на­род со светлым будущем. Казахи — именно такой народ.
Язык, на который свободно, складно переве­дены самые известные сто книг мировой литера­туры, во всей красе передано особое своеобразие их узоров, — это могучий язык, содержательный язык, мощный язык. Казахский язык — именно такой язык[1].

  Нурсултан Назарбаєв
 •  

Для представника казахського народу незнання рідної мови повинно вважатися ганебним явищем.

 

Для представителя казахского народа незна­ние родного языка должно считаться позорным явлением[1].

  Нурсултан Назарбаєв
 •  

Якщо у важкі періоди історії казахська мова була потужною зброєю, що не дозволяла бідувати нації, то і в сьогоднішньому вільному житті вона повинна служити ефективним засобом консолідації нації.

 

Если в трудные периоды истории казахский язык являлся мощным оружием, не позволяв­шим бедствовать нации, то и в сегодняшней сво­бодной жизни он должен служить эффективным средством консолидации нации[1].

  Нурсултан Назарбаєв
 •  

Наша рідна мова — єдина наша цінність, яка, переживши століття і епохи, привела нас до нинішнього часу.

 

Наш родной язык — единственная наша цен­ность, которая, пережив века и эпохи, привела нас к нынешнему времени[1].

  Нурсултан Назарбаєв
 •  

Для нас немає цінніше історичної спадщини, ніж рідна мова. Отже, немає і боргу вище, ніж дорожити нею як своїм життям.

 

Для нас нет ценнее исторического наследия, чем родной язык. Следовательно, нет и долга выше, чем дорожить им как своей жизнью[1].

  Нурсултан Назарбаєв
 •  

З усієї нашої історії я б особливо виділив два найважливіші моменти. Перший — звичайно, свята казахська земля, яку наші предки захищали не шкодуючи крові і життя. Другий — чиста, прозора казахська мова, яка завдяки нашим же предкам дійшла до наших днів у всій красі, зберігши свою дивовижну мелодію.

 

Из всей нашей истории я бы особо выделил два важнейших момента. Первый — конечно, свя­тая казахская земля, которую наши предки защи­щали не щадя крови и жизни. Второй — чистый, прозрачный казахский язык, который благодаря нашим же предкам дошел до наших дней во всей красе, сохранив свою удивительную мелодию[1].

  Нурсултан Назарбаєв
 •  

Казахська мова — прямий спадкоємець і законний наступник мов, що колись правили половиною світу гунів, тюрків, булгарів, огузів, хозарів та кипшаків. Стало бути, історія казахської мови набагато давніша інших, що знаходяться нині у фаворі, романських і германських мов.

 

Казахский язык — прямой наследник и закон­ный преемник языков, некогда правивших поло­виной мира гунов, тюрков, булгаров, огузов, хазар и кыпшаков. Стало быть, история казахского языка намного древнее иных находящихся ныне в фаворе романских и германских языков[1].

  Мухтар Абрарули Кул-Мухаммед

Примітки

[ред.]