Перейти до вмісту

Програмування

Матеріал з Вікіцитат
Програміст за роботою
Вікіпедія
Вікіпедія
Commons
Commons
Вікісховище має мультимедійні дані за темою:

Програмування — процес проектування, написання, тестування, зневадження і підтримки комп'ютерних програм.

Цитати[ред.]

 •  

Є два види мов [програмування]. На одні всі нарікають, а інших ніхто не використовує.[1]

  Б'ярн Страуструп
 •  

Програма, яку не протестували, не працює.[1]

  Б'ярн Страуструп
 •  

«Як тестувати?» — це запитання, на яке немає загальної відповіді. Однак на запитання «коли тестувати?» є загальна відповідь: якомога раніше і якомога частіше.[1]

  Б'ярн Страуструп
 •  

Функції затримують зв'язок: структури даних спонукають до зв'язку. Мораль: структуруйте дані наприкінці процесу програмування. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

Functions delay binding: data structures induce binding. Moral: Structure data late in the programming process[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Кожна програма є частиною іншої програми і рідко годиться для неї. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

Every program is a part of some other program and rarely fits[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Якщо програма маніпулює великою кількістю даних, вона робить це в невелике число способів. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

If a program manipulates a large amount of data, it does so in a small number of ways[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Симетрія є концепцією, яка зменшує складність (головні програми містять підпрограми); шукайте її скрізь. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

Symmetry is a complexity reducing concept (co-routines include sub-routines); seek it everywhere[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Легше написати неправильну програму, ніж зрозуміти правильну. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

It is easier to write an incorrect program than understand a correct one[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Мова програмування є низького рівня, коли програми на ній вимагають уваги до несуттєвого. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

A programming language is low level when its programs require attention to the irrelevant[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Якщо двоє пишуть точно ту саму програму, кожну треба перетворити в мікрокод, і тоді вони, звичайно ж, не будуть однаковими. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

If two people write exactly the same program, each should be put in micro-code and then they certainly won't be the same[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Під час тривалої розробки кожна програма стає рококо — а згодом щебенем. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

In the long run every program becomes rococo — then rubble[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Кожна програма має (принаймні) два призначення: перше для чого вона була написана і друге для чого вона написана не була. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

Every program has (at least) two purposes: the one for which it was written and another for which it wasn't[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Якщо слухач киває головою, коли ви пояснюєте свою програму, збудіть його. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

If a listener nods his head when you're explaining your program, wake him up[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Програму без циклу і структурованої змінної не варто писати. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

A program without a loop and a structured variable isn't worth writing[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Мову, яка не впливає на ваше уявлення про програмування, не варто знати. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

A language that doesn't affect the way you think about programming, is not worth knowing[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Щоб зрозуміти програму, ви повинні стати і машиною, і програмою. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

To understand a program you must become both the machine and the program[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Можливо, якщо б ми писали програми з дитинства, то, ставши дорослими, ми були б в змозі їх читати. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

Perhaps if we wrote programs from childhood on, as adults we'd be able to read them[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Завжди буде щось, що ми хочемо сказати в наших програмах, і що всіма відомими мовами можна сказати тільки вбого. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

There will always be things we wish to say in our programs that in all known languages can only be said poorly[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Як тільки ви зрозуміли, як писати програму, переконайте когось іншого написати її. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

Once you understand how to write a program get someone else to write it[2][3].

  Алан Перліс
 •  

В тому, що стосується комп'ютерів, важко знайти правильну одиницю часу для вимірювання прогресу. Завершення деяких соборів зайняли століття. Чи можете ви уявити собі велич і сферу застосування програми, на яку б затратили стільки часу? — «Епіграми про програмування» (1982)

 

Around computers it is difficult to find the correct unit of time to measure progress. Some cathedrals took a century to complete. Can you imagine the grandeur and scope of a program that would take as long[2][3]?

  Алан Перліс
 •  

У програмуванні все, що ми робимо, є окремий випадок чогось загальнішого — і часто ми дізнаємося про це надто швидко. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

In programming, everything we do is a special case of something more general — and often we know it too quickly[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Програмістів слід оцінювати не за їх винахідливістю і логікою, а за повнотою аналізу ситуації. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

Programmers are not to be measured by their ingenuity and their logic but by the completeness of their case analysis[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Кожного можна навчити робити скульптуру: тоді довелося б навчати Мікеланджело як не треба робити. Так і з великими програмістами. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

Everyone can be taught to sculpt: Michelangelo would have had to be taught how not to. So it is with the great programmers[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Використання програми для доведення теореми про 4 фарби не змінить математики — воно просто демонструє, що теорема, виклик століття, ймовірно не важлива для математики. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

The use of a program to prove the 4-color theorem will not change mathematics — it merely demonstrates that the theorem, a challenge for a century, is probably not important to mathematics[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Структурне програмування підтримує закон виключення плутанини. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

Structured Programming supports the law of the excluded muddle[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Є два способи писати безпомилкові програми; тільки третій з них працює. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

There are two ways to write error-free programs; only the third one works[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Деякі мови програмування примудряються вбирати зміни, однак опиратися прогресу. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

Some programming languages manage to absorb change, but withstand progress[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Ви можете виміряти перспективи програміста, спостерігаючи його ставлення до триваючої життєздатності Фортрану. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

You can measure a programmer's perspective by noting his attitude on the continuing vitality of FORTRAN[2][3].

  Алан Перліс
 •  

В програмних системах частенько саме рання пташка створює черв'ячка. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

In software systems it is often the early bird that makes the worm[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Як і каламбур, програмування — це гра слів. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

Like punning, programming is a play on words[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Для дилетанта найкращою книгою з програмування є «Аліса в Країні чудес»; але це тому, що це найкраща книжка з будь-чого для дилетанта. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

The best book on programming for the layman is "Alice in Wonderland"; but that's because it's the best book on anything for the layman[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Відмова від мови асемблера була яблуком в нашому Едемському саду: Мови, використання яких розтрачує машинні цикли, є гріховними. LISP-машина тепер дозволяє програмістам відмовитися від бюстгальтера і фігових листків. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

Giving up on assembly language was the apple in our Garden of Eden: Languages whose use squanders machine cycles are sinful. The LISP machine now permits LISP programmers to abandon bra and fig-leaf[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Лісп-програміст знає значення всього, але не знає вартості нічого. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

A LISP programmer knows the value of everything, but the cost of nothing[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Програмне забезпечення знаходиться в постійній напруженості. Будучи символічним воно необмежене у вдосконаленні; але також необмежене у змінах. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

Software is under a constant tension. Being symbolic it is arbitrarily perfectible; but also it is arbitrarily changeable[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Легше змінити специфікацію, щоб вона відповідала програмі, ніж навпаки. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

It is easier to change the specification to fit the program than vice versa[2][3].

  Алан Перліс
 •  

В англійській мові з кожного слова можна зробити дієслово. От якби так було в наших мовах програмування. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

In English every word can be verbed. Would that it were so in our programming languages[2][3].

  Алан Перліс
 •  

У програмуванні, як і в усьому іншому, помилятися означає народжуватися заново. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

In programming, as in everything else, to be in error is to be reborn[2][3].

  Алан Перліс
 •  

У програмуванні інваріанти ефемерні/постійне скороминущі. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

In computing, invariants are ephemeral[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Коли ми пишемо програми, які «вчаться», то виявляється, що ми вчимося, а не вони. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

When we write programs that "learn", it turns out we do and they don't[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Подумайте про всю ту психічну енергію, витрачену на пошуки фундаментальної різниці між «алгоритмом» і «програмою».

 

Think of all the psychic energy expended in seeking a fundamental distinction between "algorithm" and "program"[2][3].

  Алан Перліс
 •  

За 5-річний період ми отримуємо одну чудову мову програмування. Тільки ми не можемо керувати тим, коли 5-річний період почнеться. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

In a 5 year period we get one superb programming language. Only we can't control when the 5 year period will begin[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Протягом століть індіанці розробляли мову жестів/знаків для спілкування про явища, що представляють інтерес. Програмісти з різних племен (ФОРТРАН, ЛИСП, АЛГОЛ, СНОБОЛ і т.д.) могли б використовувати таку мову, яка б не вимагала від них перевозити класну дошку на своїх поні [мову, яка була б зрозуміла без класної дошки]. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

Over the centuries the Indians developed sign language for communicating phenomena of interest. Programmers from different tribes (FORTRAN, LISP, ALGOL, SNOBOL, etc.) could use one that doesn't require them to carry a blackboard on their ponies[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Можливо, що програмне забезпечення не схоже ні на що інше, що воно призначене бути непридатним з часом: що вся справа в тому, щоб завжди розглядати його як мильну бульбашку? — «Епіграми про програмування» (1982)

 

It is possible that software is not like anything else, that it is meant to be discarded: that the whole point is to always see it as soap bubble[2][3]?

  Алан Перліс
 •  

У програмуванні перетворення очевидного в корисне є чинним визначенням слова «розчарування». — «Епіграми про програмування» (1982)

 

In computing, turning the obvious into the useful is a living definition of the word "frustration"[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Ми знаходимося на межі: Сьогодні наша програма довела передостанню теорему Ферма! — «Епіграми про програмування» (1982)

 

We are on the verge: Today our program proved Fermat's next-to-last theorem[2][3]!

  Алан Перліс
 •  

Коли хтось каже «Я хочу мову програмування, в якій мені потрібно лише сказати, що я бажаю зробити», дайте йому чупа-чупс. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

When someone says "I want a programming language in which I need only say what I wish done," give him a lollipop[2][3].

  Алан Перліс
 •  

У нас ніколи не закінчаться задачі для програмування, поки існує хоча б єдина програма. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

We will never run out of things to program as long as there is a single program around[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Щоразу, коли два програмісти зустрічаються, щоб критикувати свої програми, обоє мовчать. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

Whenever two programmers meet to criticize their programs, both are silent[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Єдина конструктивна теорія, яка пов'яже нейробіологію і психологію, буде наслідком дослідження програмного забезпечення. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

The only constructive theory connecting neuroscience and psychology will arise from the study of software[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Більшість людей визнають концепцію програмування очевидною, але здійснення програмування неможливим. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

Most people find the concept of programming obvious, but the doing impossible[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Ви вважаєте, що знаєте про щось, коли вивчаєте, є більш певними, коли можете написати про це, ще більш, коли можете навчити інших, але цілком упевнені, коли можете програмувати. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

You think you know when you learn, are more sure when you can write, even more when you can teach, but certain when you can program[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Це йде врозріз до сучасної системи освіти — вчити дітей програмуванню. Що веселого в складанні планів, набутті дисципліни в організації мислення, приділенні уваги деталям і навчанні бути самокритичним? — «Епіграми про програмування» (1982)

 

It goes against the grain of modern education to teach children to program. What fun is there in making plans, acquiring discipline in organizing thoughts, devoting attention to detail and learning to be self-critical[2][3]?

  Алан Перліс
 •  

Програмування є неприродним актом. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

Programming is an unnatural act[2][3].

  Алан Перліс
 •  

Адаптація старих програм до нових машин зазвичай означає адаптацію нових машин, щоб вони вели себе як старі. — «Епіграми про програмування» (1982)

 

Adapting old programs to fit new machines usually means adapting new machines to behave like old ones[2][3].

  Алан Перліс

Примітки[ред.]