Перейти до вмісту

Лікарчук Костянтин Ігорович

Матеріал з Вікіцитат
Лікарчук Костянтин Ігорович
Стаття у Вікіпедії

Костянтин Ігорович Лікарчук (нар. 27 серпня 1978, м. Луганськ) — український юрист і державний службовець. До 7 вересня 2015 керівник системи митних органів у структурі Державної фіскальної служби України — на посаді заступника голови цієї служби.

Цитати[ред.]

  •  

У мене немає ніякого особистого конфлікту з Насіровим, так само як і проблем щодо спілкування з ним. У роботі Державної фіскальної служби закладений системний конфлікт між податковим та митним напрямками.
Будь-яке керівництво митниці та податкової, яке хоче показати свою ефективність, збільшити доходи до держбюджету, реформувати свою ділянку, буде вступати в конфлікт. Це системний конфлікт між інституціями.

 

У меня нет никакого личностного конфликта с Насировым, равно как и проблем по части общения с ним. В работе Государственной фискальной службы заложен системный конфликт между налоговым и таможенным направлениями.
Любое руководство таможни и налоговой, которое хочет показать свою эффективность, увеличить доходы в госбюджет, реформировать свой участок, будет вступать в конфликт. Это системный конфликт между институциями[1].

  •  

ДФС — це перейменоване Міндоходів. Тому говорити про те, що «Мінсдох здох» не можна. Можна говорити тільки про те, що «Мінсдох здох», але справа його живе у вигляді Державної фіскальної служби.

 

ГФС — это переименованное Миндоходов. Поэтому говорить о том, что «Минсдох сдох» нельзя. Можно говорить только о том, что «Минсдох сдох», но дело его живет в виде Государственной фискальной службы[1].

  •  

Сама по собі реформа замислювалася Клименком чисто для концентрації фінансових потоків в руках однієї «сім'ї».
Зараз це абсолютно не працює і працювати не може, тому що у податкової — своя функція і свій метод справляння податків, зборів та обов'язкових платежів, у митниці — інша функція й інший метод справляння.
На відміну від податкової, первинна функція митниці не фіскальна, а правоохоронна. Вона полягає в тому, щоб припиняти спроби незаконного переміщення товарів, виявляти наркотики і зброю, не допускати незаконного переміщення людей.

 

Сама по себе реформа задумывалась Клименко чисто для концентрации финансовых потоков в руках одной «семьи».
Сейчас это совершенно не работает и работать не может, потому что у налоговой — своя функция и свой метод взимания налогов, сборов и обязательных платежей, у таможни — другая функция и другой метод взимания.
В отличие от налоговой, первичная функция таможни не фискальная, а правоохранительная. Она заключается в том, чтобы пресекать попытки незаконного перемещения товаров, выявлять наркотики и оружие, не допускать незаконного перемещения людей[1].

  •  

Неможливо з митниці зовсім зняти фіскальну функцію. Подивіться, як система функціонує в розвинених країнах. У Німеччині, наприклад, митний департамент виконує серйозну фіскальну функцію.
Не можна повністю забрати у митниці фіскальні повноваження, неправильно це. Контроль на кордоні передбачає певний фіскальний функціонал.

 

Невозможно с таможни совсем снять фискальную функцию. Посмотрите, как система функционирует в развитых странах. В Германии, например, таможенный департамент выполняет серьезную фискальную функцию.
Нельзя полностью забрать у таможни фискальные полномочия, неправильно это. Контроль на границе предусматривает определенный фискальный функционал[1].

  •  

Калєтнік зробив з митною службою те ж саме, що Янукович з країною. У рамках великого «обдиралова» країни було маленьке «обдиралово» з боку митниці. Це тільки підкреслює ефективність митної служби: вона повністю виконувала ту політику, яку проводив Янукович.

 

Калетник сделал с таможенной службой то же самое, что Янукович со страной. В рамках большого «обдиралова» страны было маленькое «обдиралово» со стороны таможни. Это только подчеркивает эффективность таможенной службы: она полностью выполняла ту политику, которую проводил Янукович[1].

  •  

Що ми робимо зараз? Реформу ДФС у відриві від податкової та митної реформи. Тобто у нас реформа Державної фіскальної служби відбувається як реформа інституції, без реформи податкового та митного законодавства. Потрібно, щоб ці процеси відбувалися паралельно.

 

Что мы делаем сейчас? Реформу ГФС в отрыве от налоговой и таможенной реформы. То есть у нас реформа Государственной фискальной службы происходит как реформа институции, без реформы налогового и таможенного законодательства. Нужно, чтобы эти процессы происходили параллельно[1].

  •  

Безумовно, її [ДФС] потрібно ліквідувати. Про це говорив сам прем'єр-міністр ще півтора роки тому. Міндоходів в тому чи іншому вигляді треба ліквідувати.
Митниця та податкова можуть підкорятися Мінфіну як окремі юрособи та структури зі своїми вертикалями управління, завданнями та функціями. Міністр фінансів як людина, відповідальна за бюджет, буде контролювати дохідну і видаткову частини, що абсолютно логічно з точки зору менеджменту.

 

Безусловно, ее [ГФС] нужно ликвидировать. Об этом говорил сам премьер-министр еще полтора года назад. Миндоходов в том или ином виде надо ликвидировать.
Таможня и налоговая могут подчиняться Минфину как отдельные юрлица и структуры со своими вертикалями управления, задачами и функциями. Министр финансов как человек, ответственный за бюджет, будет контролировать доходную и расходную части, что совершенно логично с точки зрения менеджмента[1].

  •  

Митниця — це структура, яка від початку і до кінця забезпечує процес оформлення товарів, процес митного контролю і, якщо мова про боротьбу з митними порушеннями, виконує якусь правоохоронну функцію.
Зараз митниця — це досить складна з управлінської точки зору і непогано функціонуюча організація. Якщо це все перевести в ГУ ДФС, станеться те ж саме, що відбувається в ДФС на центральному рівні.
Ті ж самі, як ви кажете, міжособистісні, але це не міжособистісні, а системні протистояння. Вони будуть сильно впливати на ефективність.
Податкова поглине митницю. Податкова в чотири рази більше митниці і як юрист в сегменті злиттів і поглинань запевняю вас: вчетверо більша організація завжди поглинає і розчиняє в собі меншу. Таким чином, вертикаль управління митною справою знищиться.

 

Таможня — это структура, которая от начала и до конца обеспечивает процесс оформления товаров, процесс таможенного контроля и, если речь о борьбе с таможенными нарушениями, выполняет некую правоохранительную функцию.
Сейчас таможня — это достаточно сложная с управленческой точки зрения и неплохо функционирующая организация. Если это все перевести в ГУ ГФС, случится то же самое, что происходит в ГФС на центральном уровне.
Те же самые, как вы говорите, межличностные, но это не межличностные, а системные противостояния. Они будут сильно влиять на эффективность.
Налоговая поглотит таможню. Налоговая в четыре раза больше таможни, и как юрист в сегменте слияний и поглощений уверяю вас: в четыре раза большая организация всегда поглощает и растворяет в себе меньшую. Таким образом, вертикаль управления таможенным делом уничтожится[1].

Примітки[ред.]